Numer telefonu do Takie Kwiatki - 537 442 818 Email do Takie Kwiatki kliknij by napisać na Messengerze Dojazd do Takich Kwiatków

Regulamin sklepu internetowego TAKIE KWIATKI

1. Definicje.

Poniższym pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
1.1. Sprzedawca – Takie Kwiatki prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Adam Ostapiński UnAgency (w skrócie UnAgency), Jarosławiec 278, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 9222638239 Regon: 061536612,
1.2. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu towarów za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.
1.3. Kupujący lub Klient – Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę.
1.4. Umowa – umowa sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy prezentowanej za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, zawarta za pośrednictwem tejże strony.
1.5. Strona Internetowa – strona internetowa Sprzedawcy: https://takiekwiatki.pl/.
1.6. E-mail Sprzedawcy – adres poczty elektronicznej Sprzedawcy umieszczony na Stronie Internetowej.

2. Warunki zawarcia i realizacji Umowy

2.1. Takie Kwiatki przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
stronę internetową www.takiekwiatki.pl
telefon 537 442 818
E-mail:
wiadomość internetową za pośrednictwem Facebook Messenger - okienko umożliwiające wysłane wiadomości znajduje się na stronie www.takiekwiatki.pl

W celu zawarcia Umowy Użytkownik powinien przekazać do Sprzedawcy zamówienie na towar przy użyciu wyżej wymienionych narzędzi, podając w szczególności swoje dane, a także wybierając dostępne opcje wysyłki i płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza lub podania nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych Użytkownika, w szczególności adresu do wysyłki towaru. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówiony towar co do którego zawarto, zgodnie z pkt 2.3 niniejszego Regulaminu, Umowę.

2.2. Użytkownik, w razie wyboru sposobu płatności za pośrednictwem operatora płatności, zostanie przekierowany na stronę internetową operatora. Warunki dokonywania płatności za pośrednictwem operatora określa operator w swoim regulaminie i warunkach, zamieszczonych na stronie internetowej serwisu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisu operatora płatności.

2.3. Złożenie zamówienia, o którym mowa w pkt 2.1 niniejszego Regulaminu oznacza złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamawianego towaru.

2.4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia dokonanego przez Użytkownika, zgodnie z pkt 2.1 niniejszego Regulaminu.

2.5. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w pkt 2.4 niniejszego Regulaminu Sprzedawca dokonuje, przesyłając takie potwierdzenie pocztą elektroniczną z adresu e-mail Sprzedawcy na podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie w szczególności zawierało wskazanie towaru, cenę za towar oraz termin wysyłki. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w pkt 2.3 niniejszego Regulaminu stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy jako umowy na odległość. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Sprzedawca przesyła Użytkownikowi będącemu konsumentem na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U., 2014, poz. 827).

2.6. Wydanie towaru objętego Umową następuje po dokonaniu przez Kupującego zapłaty za ten towar, poprzez przekazanie towaru przez Sprzedawcę podmiotowi dokonującemu doręczenia przesyłki z towarem, wybranemu przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

2.7. Klient powinien dokonać zapłaty za towar objęty Umową przelewem na konto bankowe nr. 41 1050 1445 1000 0091 0941 2479 lub za pośrednictwem operatora płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, ale przed ustalonym terminem dostawy, chyba że składając zamówienie wybrał opcję odbioru osobistego i zapłaty gotówką przy odbiorze. W razie niedokonania płatności przez Kupującego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy i Sprzedawca może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail.

2.8. W razie dokonywania płatności za pośrednictwem operatora płatności zapłata za towar następuje po potwierdzeniu transakcji przez operatora, z momentem otrzymania należności za pośrednictwem operatora przez Sprzedawcę.

2.9. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych. Podana cena jest ceną całkowitą za realizację zamówienia.

2.10. Umowa z Klientem jest zawierana na czas niezbędny do jej wykonania. Klient jest związany Umową do czasu jej wykonania, chyba że zajdą przesłanki odstąpienia od Umowy, zaś Sprzedawca lub Klient odstąpi od Umowy.

2.11. Sprzedawca przekazuje towar do wysyłki zgodnie z ustalonym terminem dostawy po otrzymaniu od Kupującego zapłaty za towar objęty Umową lub zawarcia Umowy jeżeli Kupujący wybrał opcję płatności gotówką przy odbiorze. W przypadku braku towaru Sprzedawca może wskazać dłuższy termin wysyłki towaru, zawiadamiając o tym Użytkownika na podany przez niego przy składaniu zamówienia adres e-mail. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nowy termin jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od otrzymania od Sprzedającego informacji w tym zakresie poprzez przesłanie wiadomości tekstowej na e-mail Sprzedawcy. W razie nie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w powyższym terminie Strony wiąże nowy termin wysyłki towaru.

2.12. Sprzedawca wskazuje podmiotowi dokonującemu doręczenia przesyłki z towarem jako adres Kupującego – adres podany przez Kupującego w elektronicznym formularzu zamówienia.

2.13. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem Firmy Kurierskiej, Poczty Polskiej, lub lokalnych kierowców, w zależności od miejsca dostawy. Kupujący ponosi koszt dostawy towaru w wysokości 30,00 zł za zamówienie na terenie Krakowa, 50,00 zł w przypadku zamówień na terenie Małopolski oraz dla kodów pocztowych rozpoczynających się od 32 (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), 150,00 zł w przypadku zamówień na adresy z kodem pocztowym rozpoczynającym się od numeru 33 i 34). Do pozostałych kodów pocztowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koszt dostawy wynosi 300 zł. Dostawa towaru w inny sposób niż wskazany przez Sprzedawcę jest możliwa na żądanie Kupującego i na jego koszt.

2.14. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki z towarem w zakresie, w jakim jest to możliwe. W przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki bądź towaru Kupujący winien dokonać zgłoszenia powyższego Sprzedawcy niezwłocznie na adres e-mail Sprzedawcy, w miarę możliwości załączając zdjęcia ubytków i uszkodzeń. Niezrealizowanie przez Kupującego obowiązków wskazanych w zadaniu poprzednim nie pozbawia Kupującego będącego konsumentem uprawnień z rękojmi za wady, ani innych uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady towaru.

3. Prawo odstąpienia od umowy

3.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U., 2014, poz. 827), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje z zastrzeżeniem pkt 3.4 niniejszego Regulaminu ustawowe prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, innej niż przewoźnik. Zwrot towaru, którego dotyczyło odstąpienie, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od oświadczenia o odstąpieniu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

3.2. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez konsumenta do chwili otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia dowodu, że towar zwrócono poprzez odesłanie.

3.3. Szczegółowe pouczenie o ustawowym prawie odstąpienia, o którym mowa w pkt 3.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w pkt 3.1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3.4. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu. O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: Takie Kwiatki, ul. Odrzańska 13/LU-3, 30-408 Kraków.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w 3.1 powyżej nie przysługuje konsumentowi, stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności, w odniesieniu do umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3.6. Zwracany przy wykonaniu prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 3.1 towar powinien być kompletny i znajdować się w stanie niezmienionym poza zmianami, które były niezbędne do określenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych do niego za pobraniem i nie ponosi odpowiedzialności za związane z nimi koszty.

3.7. Postanowienia działu 3 nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami.

4. Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie rękojmi za wady produktu. W razie stwierdzenia wad reklamacje należy składać Sprzedawcy na E-mail Sprzedawcy z zastrzeżeniem pkt 4.2 i 4.3 niniejszego Regulaminu.

4.2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub utraty przesyłki w toku transportu mogą zostać złożone Sprzedawcy.

4.3. W przypadku wad towaru Klient powinien dostarczyć wadliwy towar przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Sprzedawcy wraz z opisem wady i zgłaszanego żądania. Do reklamacji należy załączyć potwierdzenie zawarcia Umowy na towar, np. paragon fiskalny, fakturę VAT bądź inne wydane przez Sprzedawcę potwierdzenie sprzedaży. Niedołączenie potwierdzenia zawarcia Umowy nie ma wpływu na skuteczność reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem.

4.4. Kupujący może żądać z tytułu rękojmi za wady wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4.5. Wysyłany w ramach reklamacji towar powinien być kompletny, chyba że jego część uległa zniszczeniu wskutek wady tkwiącej w towarze.

4.6. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi Sprzedawcy na reklamacje, w tym ustosunkowania się przez Sprzedawcę do żądań i oświadczeń Klienta złożonych w ramach rękojmi za wady, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji konta zakupowego na Stronie Internetowej lub adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

4.7. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wyłącza się.

5. Ochrona danych osobowych.

5.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe określa pkt 1 Regulaminu.

5.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.

5.3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):
a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5.4. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5.5. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

5.7. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.

5.8. Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

5.9. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

5.10. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: lub pod numerem telefonu: 537 442 818.

6.2. Poprzez przesłanie formularza zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w nim zawartych w celach związanych z wykonaniem Umowy.

6.3. Przesłanie do Sprzedawcy przez Użytkownika formularza zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

6.4. Prawem właściwym dla Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest prawo polskie. Językiem właściwym do zawarcia Umowy oraz komunikacji między jej stronami jest język polski.

6.5. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez publikację na swojej stronie internetowej zmienionego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu nie dotyczą zamówień już złożonych.

6.6. Informacje o towarze zamieszczone na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6.7. Do korzystania ze Strony Internetowej, w tym przeglądania zamieszczonych na niej opisów towarów oraz składania zamówień niezbędne jest komputer z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej Użytkownika.

6.8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w komunikacji e-mail z Użytkownikiem niezależne od Sprzedawcy, w szczególności blokadę wiadomości e-mail pochodzących od Sprzedawcy a kierowanych do Użytkownika po stronie serwera poczty elektronicznej, z którego korzysta Użytkownik lub przez komputer Użytkownika bądź oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownik.

6.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Strony Internetowej i e-mail Sprzedawcy, w tym zawieszenia dostępności Strony Internetowej w celu przeprowadzenia konserwacji, modernizacji, przeglądu bądź rozszerzenia funkcjonalności, a także zmian sprzętu w oparciu, o który działa Strona Internetowa. W miarę możliwości Sprzedawca będzie informował o przerwach, o których mowa w zdaniu poprzednim z wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej komunikatu o planowanej przerwie w dostępności do Strony Internetowej lub e-mail Sprzedawcy.

6.10. W razie sprzeczności któregokolwiek zapisu Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mają wprost obowiązujące przepisy z pominięciem danego zapisu Regulaminu, który automatycznie przestaje obowiązywać.

6.11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ustawowych praw konsumenta z tytułu wad towarów. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

6.12. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami.

6.13. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.14. Konsument niezgadzający się z rozstrzygnięciem reklamacji ma możliwość, na podstawie ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016, poz. 1823), zwrócenia się do podmiotu uprawnionego o rozstrzygnięcie pozasądowe sporu. Rejestr ww. podmiotów uprawnionych prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podmioty uprawnione prowadzą swoje strony internetowe umożliwiając łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Nadto podmioty uprawnione udostępniają do wiadomości publicznej w sposób jasny i zrozumiały m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, informacje o kategoriach sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objętych właściwością danego podmiotu uprawnionego oraz o przyjętym przez podmiot uprawniony regulaminie.

6.15. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem opublikowanie na stronie tj. 20.08.2020 r.

Dostawa na terenie Krakowa:

Dostawy realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21, w soboty, niedziele i święta 9-18.

Zamówienie można odebrać osobiście na ul. Odrzańskiej 13 / LU-3 w Krakowie (wejście od Cegielnianej), w godzinach pracy kwiaciarni:
poniedziałek - piątek: 11-16
sobota: 10-14

Odbiór osobisty oraz dostawa na terenie Krakowa są bezpłatne.

Ze względu na specyfikę i ograniczoną trwałość kwiatów i dekoracji kwiatowych, jeśli nie będzie możliwe dostarczenie zamówienia, ze względu na nieobecność odbiorcy, nie ponosimy odpowiedzialności za produkt dostarczony w terminie późniejszym. Zbyt długi czas przebywania produktu w opakowaniu może wpłynąć niekorzystnie na jego stan. Każda kolejna próba dostarczenia jest odpłatna zgodnie z kosztami wskazanymi powyżej.

Dostawa na terenie Kraju:

Dostarczamy przesyłki o standardowym rozmiarze na tereny Małopolski. Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem kuriera oraz Poczty Polskiej. Produkty są dostarczane pod wskazany adres do 24-48 godzin od momentu nadania paczki.

Koszty dostawy:

Dostawa na terenie Małopolski - kody pocztowe zaczynające się od 32 = 50 zł.

Kody pocztowe zaczynające się od 34 i 33 = 150 zł

Dostawa towaru w inny sposób niż wskazany przez Sprzedawcę jest możliwa na żądanie Kupującego i na jego koszt.

Ze względu na specyfikę i ograniczoną trwałość kwiatów i dekoracji kwiatowych, jeśli nie będzie możliwe dostarczenie zamówienia, ze względu na nieobecność odbiorcy, nie ponosimy odpowiedzialności za produkt dostarczony w terminie późniejszym. Zbyt długi czas przebywania produktu w opakowaniu może wpłynąć niekorzystnie na jego stan. Każda kolejna próba dostarczenia jest odpłatna zgodnie z kosztami wskazanymi powyżej.

Czas realizacji zamówienia

Każdy towar w przypadku płatności online (przelew bankowy, PayPal, bramka płatności First Data Polcard), przekazujemy do realizacji zaraz po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.

Zamówienia realizujemy w ciągu 1-2 dni

Dostarczenia specjalne

Jeśli życzą sobie Państwo, aby zamówienie zostało dostarczone w innym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny na numer: 537 442 818 lub mailowy na adres

Wysyłka produktów wielkogabarytowych podlega indywidualnej wycenie.

Dostawa na terenie Krakowa:

Dostawy realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21, w soboty, niedziele i święta 9-18.

Zamówienie można odebrać osobiście na ul. Odrzańskiej 13 / LU-3 w Krakowie (wejście od Cegielnianej), w godzinach pracy kwiaciarni:
poniedziałek - piątek: 11-16
sobota: 10-14

 

Odbiór osobisty oraz dostawa na terenie Krakowa są bezpłatne.

Ze względu na specyfikę i ograniczoną trwałość kwiatów i dekoracji kwiatowych, jeśli nie będzie możliwe dostarczenie zamówienia, ze względu na nieobecność odbiorcy, nie ponosimy odpowiedzialności za produkt dostarczony w terminie późniejszym. Zbyt długi czas przebywania produktu w opakowaniu może wpłynąć niekorzystnie na jego stan. Każda kolejna próba dostarczenia jest odpłatna zgodnie z kosztami wskazanymi poniżej.

 

Dostawa na terenie Kraju:

Dostarczamy przesyłki o standardowym rozmiarze na tereny Małopolski. Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem kuriera oraz Poczty Polskiej. Produkty są dostarczane pod wskazany adres do 24-48 godzin od momentu nadania paczki.

Koszty dostawy:
Dostawa na terenie Małopolski - kody pocztowe zaczynające się od 32 = 50 zł.
Kody pocztowe zaczynające się od 34 i 33 = 150 zł

Dostawa towaru w inny sposób niż wskazany przez Sprzedawcę jest możliwa na żądanie Kupującego i na jego koszt.

Ze względu na specyfikę i ograniczoną trwałość kwiatów i dekoracji kwiatowych, jeśli nie będzie możliwe dostarczenie zamówienia, ze względu na nieobecność odbiorcy, nie ponosimy odpowiedzialności za produkt dostarczony w terminie późniejszym. Zbyt długi czas przebywania produktu w opakowaniu może wpłynąć niekorzystnie na jego stan. Każda kolejna próba dostarczenia jest odpłatna zgodnie z kosztami wskazanymi poniżej.

Czas realizacji zamówienia

Każdy towar w przypadku płatności online (przelew bankowy, PayPal, bramka płatności First Data Polcard), przekazujemy do realizacji zaraz po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.

Zamówienia realizujemy w ciągu 1-2 dni

 

Dostarczenia specjalne

Jeśli życzą sobie Państwo, aby zamówienie zostało dostarczone w innym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny na numer: 537 442 818 lub mailowy na adres

Wysyłka produktów wielkogabarytowych podlega indywidualnej wycenie.

Dostawa na terenie Krakowa:

Dostawy realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21, w soboty, niedziele i święta 9-18.

Zamówienie można odebrać osobiście na ul. Odrzańskiej 13 / LU-3 w Krakowie (wejście od Cegielnianej), w godzinach pracy kwiaciarni:
poniedziałek - piątek: 11-16
sobota: 10-14

Ze względu na specyfikę i ograniczoną trwałość kwiatów i dekoracji kwiatowych, jeśli nie będzie możliwe dostarczenie zamówienia, ze względu na nieobecność odbiorcy, nie ponosimy odpowiedzialności za produkt dostarczony w terminie późniejszym. Zbyt długi czas przebywania produktu w opakowaniu może wpłynąć niekorzystnie na jego stan. Każda kolejna próba dostarczenia jest odpłatna zgodnie z kosztami wskazanymi powyżej.

Dostawa na terenie Kraju:

Dostarczamy przesyłki o standardowym rozmiarze na tereny Małopolski. Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem kuriera oraz Poczty Polskiej. Produkty są dostarczane pod wskazany adres do 24-48 godzin od momentu nadania paczki.

Koszty dostawy:

Dostawa kurierem na terenie Polski - 30 zł

Dostawa towaru w inny sposób niż wskazany przez Sprzedawcę jest możliwa na żądanie Kupującego i na jego koszt.

Ze względu na specyfikę i ograniczoną trwałość kwiatów i dekoracji kwiatowych, jeśli nie będzie możliwe dostarczenie zamówienia, ze względu na nieobecność odbiorcy, nie ponosimy odpowiedzialności za produkt dostarczony w terminie późniejszym. Zbyt długi czas przebywania produktu w opakowaniu może wpłynąć niekorzystnie na jego stan. Każda kolejna próba dostarczenia jest odpłatna zgodnie z kosztami wskazanymi powyżej.

Czas realizacji zamówienia

Każdy towar w przypadku płatności online (przelew bankowy, PayPal, bramka płatności First Data Polcard), przekazujemy do realizacji zaraz po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.

Zamówienia realizujemy w ciągu 1-2 dni.

Dostarczenia specjalne

Jeśli życzą sobie Państwo, aby zamówienie zostało dostarczone w innym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny na numer: 537 442 818 lub mailowy na adres

Wysyłka produktów wielkogabarytowych podlega indywidualnej wycenie.

Dostawa na terenie Krakowa:

Dostawy realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21, w soboty, niedziele i święta 9-18.

Zamówienie można odebrać osobiście na ul. Odrzańskiej 13 / LU-3 w Krakowie (wejście od Cegielnianej), w godzinach pracy kwiaciarni:
poniedziałek - piątek: 11-16
sobota: 10-14

 

Odbiór osobisty oraz dostawa na terenie Krakowa są bezpłatne.

Ze względu na specyfikę i ograniczoną trwałość kwiatów i dekoracji kwiatowych, jeśli nie będzie możliwe dostarczenie zamówienia, ze względu na nieobecność odbiorcy, nie ponosimy odpowiedzialności za produkt dostarczony w terminie późniejszym. Zbyt długi czas przebywania produktu w opakowaniu może wpłynąć niekorzystnie na jego stan. Każda kolejna próba dostarczenia jest odpłatna zgodnie z kosztami wskazanymi poniżej.

 

Dostawa na terenie Kraju:

Dostarczamy przesyłki o standardowym rozmiarze na tereny Małopolski. Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem kuriera oraz Poczty Polskiej. Produkty są dostarczane pod wskazany adres do 24-48 godzin od momentu nadania paczki.

Koszty dostawy:
Dostawa na terenie Małopolski - kody pocztowe zaczynające się od 32 = 50 zł.
Kody pocztowe zaczynające się od 34 i 33 = 150 zł

Dostawa towaru w inny sposób niż wskazany przez Sprzedawcę jest możliwa na żądanie Kupującego i na jego koszt.

Ze względu na specyfikę i ograniczoną trwałość kwiatów i dekoracji kwiatowych, jeśli nie będzie możliwe dostarczenie zamówienia, ze względu na nieobecność odbiorcy, nie ponosimy odpowiedzialności za produkt dostarczony w terminie późniejszym. Zbyt długi czas przebywania produktu w opakowaniu może wpłynąć niekorzystnie na jego stan. Każda kolejna próba dostarczenia jest odpłatna zgodnie z kosztami wskazanymi poniżej.

Czas realizacji zamówienia

Każdy towar w przypadku płatności online (przelew bankowy, PayPal, bramka płatności First Data Polcard), przekazujemy do realizacji zaraz po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.

Zamówienia realizujemy w ciągu 1-2 dni

 

Dostarczenia specjalne

Jeśli życzą sobie Państwo, aby zamówienie zostało dostarczone w innym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny na numer: 537 442 818 lub mailowy na adres

Wysyłka produktów wielkogabarytowych podlega indywidualnej wycenie.